Term & Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขบริษัท
โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อยอมรับเงื่อนไขว่าท่านที่เข้าชม เข้าถึง เข้าใช้ หรือได้รับเนื้อหา หรือข้อมูลใดๆจากเว็บไซต์ www.frozenone.com นั้น ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขนี้ และตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
เว็บไซต์ของเรา
คำว่า ‘เว็บไซต์ของเรา’ และ ‘ไซต์ของเรา’ หมายถึง ข้อมูล, ข้อความ, กราฟฟิค, การบริการ และข้อมูลอื่นๆที่อยู่ในและภายใต้ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต www.frozenone.com เว็บไซต์ของเราเป็นของและบริหารจัดการโดยบริษัท โฟรเซ่นวัน จำกัด การบริการ ต่างๆ หรือรายละเอียดของการบริการ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการใช้งานหรือบริการนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
กรรมสิทธิ์เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา
เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้และเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ภาพ กราฟฟิก ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วิดีโอและการจัดวาง เป็นทรัพย์สินของ frozenone.com และได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ

ไม่มีส่วนหนึ่งหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ที่จะถูกเปลี่ยนแปลง คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ ถ่ายทอด แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ ได้รับใบอนุญาต, โอน, ขายหรือกระทำการใดๆ ในเชิงพาณิชย์ โดยมิได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก frozenone.com ก่อน โดยปราศจากการแสดงความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก frozenone.com ท่านจะไม่สามารถสร้างการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ จากเวปไซต์อื่นๆ ทั้งในรูปแบบของเฟลม (flame) หรือ "มิร์เรอร์ (mirror)" สาระใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้บนเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ

การทำซ้ำที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวการส่งต่อหรือการลอกเลียนแบบอื่นๆหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆของเนื้อหาเว็บไซต์ frozenone.com อาจเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นเรื่องของการดำเนินการตามกฎหมาย frozenone.com ปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งสิ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการทำซ้ำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้เนื้อหาของ frozenone.com
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
โดยการเข้าใช้งาน/เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และ/หรือ ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา เราถือว่าท่านยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเรานำมาใช้ตามที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
ข้อจำกัดในการใช้งาน
ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของเราไปในทางใดๆ ก็ตามที่เป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราขัดข้องหรือแย่ลง ท่านต้องรับทราบและยอมรับว่าท่านมีความรับผิดชอบต่อทุกๆ การติดต่อสื่อสารอิเลคทรอนิคส์ที่ส่งออกจากคอมพิวเตอร์ของท่าน
ขอบเขตและกฎหมายที่บังคับใช้
ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้ อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทขึ้น บริษัทและคู่กรณีทุกฝ่ายต้องเสนอข้อพิพาทหรือสิทธิเรียกร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทยเท่านั้น
การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
เราสามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท คุณยอมรับว่าเราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าในการปรับเปลี่ยนข้อตกลงในการใช้งานใดๆ คุณยอมรับโดยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราหลังการปรับเปลี่ยนข้อตกลงในการใช้งานซึ่งเราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถือว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน